طراحی مهندسی و نظارت بر اجرا

engineering-small

دستیابی به یک سیستم عملیاتی بهینه با عملکرد پایدار و مطلوب  در گروي استفاده از یک طرح جامع و بهره گیری از خدمات مشاوره و نظارت مهندسی مناسب مي باشد. سینا صنعت (STME) با تكيه بر تجارب پروژه های اجرايي و الزام به رعايت استانداردها و قواعد مرتبط، توانايي ارائه سطوح عالي مشاوره، طراحی مهندسی تفصیلی و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها  را دارا مي باشد. استفاده از خدمات مشاوره، طراحی و نظارت مناسب موجب دستیابی به امتیازات مختلفی در هر پروژه می گردد که موارد ذیل از مهمترین این امتیازات می باشد.

  • ارائه مناسبترين راه حل برای پاسخ به نیازهای بهره بردار
  • بهینه سازی و کاهش هزینه های اجرای پروژه
  • کاهش زمان لازم برای اجرای پروژه
  • رعایت استانداردهای طراحی و اجرایی و ایجاد امکان توسعه و نگهداری سیستم در آینده 

در ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاورین STME ارزیابی کاملی از نیازهای بهره بردار تهیه می نمایند که شامل بازدید از محل پروژه، تهیه گزارش تفصیلی، تهیه مشخصات طراحی و ارائه پیشنهادات فنی می باشد و همچنین در صورت لزوم نقشه های اجرایی مربوطه را نیز شامل می شود.