نصب، راه اندازی و آموزش سیستمها


سینا صنعت با درکی انعطاف پذیر از مناسبات تجاری، در طراحی سیستمها سعی بر آن دارد که تمامی نیازهای بهره بردار را لحاظ نموده و اطمینان دهد که پیشنهادات و هزینه های مربوطه نظر موافق بهره بردار را تامین می نماید.

بر اساس توافق حاصل شده جزئیات طراحی به گروه مهندسی اجرایی منعکس شده و یک مدیر پروژه تا پایان مراحل اجرایی به پیشرفت پروژه نظارت خواهد داشت. در عین حال با حفظ ارتباط با تمامی تیمهای خدماتی مرتبط با پروژه، پرسنل فنی از نصب و راه اندازی بدون مشکل سیستم ها اطمینان حاصل نموده و بهره بردار را در جریان مراحل مختلف پیشرفت پروژه قرار می دهند.

کیفیت نصب يك سيستم، نقش قابل توجهي در نحوه عملكرد و طول عمر آن دارد. شركت سینا صنعت ضمن رعایت استانداردها و آئين نامه هاي فنی مرتبط و با بهره گيري از كادر مجرب مهندسی و اجرایی خود توجه خاصی به اجراي استاندارد عمليات مختلف ساختمانی، تاسيساتي و نصب و راه اندازی سيستمها دارد. همچنين اين شركت به منظور فراهم آوردن زمينه آشنايي بيشتر با عملكرد تجهيزات و سیستمهای نصب شده در پروژه، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش اپراتوری و نگهداری سیستم در محل سایت و در صورت نیاز آموزشهای تخصصی تجهیزات در خارج از كشور مي نمايد.