سیستمهای کنترل و ابزار دقیق


سینا صنعت راهکارهای تخصصی برای کنترل فرایندها و افزایش پایداری و ایمنی در صنایع مختلف و بویژه حوزه های انرژی و ارتباطات را ارائه می نماید.انتخاب سناریوهای مانیتورینگ و کنترل با توجه به ماهیت فرایندها / تعداد پارامترها و تنوع تجهیزات اندازه گیری انجام می شود.

  • PLC
  • DCS
  • RTU & SCADA

 به منظور اندازه گیری و گردآوری پارامترهای فرایند از تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق تولید شده توسط سازندگان معتبر و بین المللی استفاده می شود.


control va abzar daghigh