مراکز کنترل صنعتی و دیتاسنترها

datacenter-sامروزه کاربران مراکز صنعتی، بیش از پیش به دنبال تجمیع و یکپارچه سازی   (Integration)سیستم های مختلف عملیاتی، ایمنی و ارتباطی خود در یک مجموعه با قابلیت مانیتورینگ و کنترل مرکزی می باشند. این گونه مجتمع سازی سیستم ها مزایای زیادی دارد که کاهش هزینه و سهولت بهره برداری سیستم ها از مهمترین آنهاست. مجتمع سازی می بایست با دقت برنامه ریزی، طراحی، نصب و نگهداری شود تا در بهبود عملکرد سیستم ها موثر واقع شود. STME تجربه و تخصص مفید و قابل توجهی جهت پیاده سازی یک سیستم مجتمع و مدیریت مجتمع سازی تجهیزات سازندگان مختلف را دارا می باشد. این شرکت محصولات پیشرفته نرم افزاری برای فراهم نمودن نمایشگرها و کنترل کننده های با کاربری ساده در اختیار دارد که شامل نقشه های گرافیکی سه بعدی از تاسیسات و پیامهای روی صفحه نمایش جهت انجام کنترل توسط اپراتور می باشد.

 

سیستم های مجتمع می توانند به صورت کنترل دستی (Manual) یا به صورت خودکار (Automatic) و به صورت محلی (Local) یا از راه دور کنترل (Remote) شوند و از یک ترمینال یا چند نقطه مختلف تنظیم و بهره برداری گردند.